Kodeks Trenera FRIS®

FRISKodeks Trenera FRIS®

Definicje

Certyfikowany Trener FRIS®, Trener FRIS® – osoba fizyczna, która ukończyła proces certyfikacji FRIS® (Szkolenie certyfikacyjne FRIS® lub Kurs certyfikacyjny FRIS®), zdała pozytywnie egzamin weryfikujący uzyskaną wiedzę i posiada certyfikat ukończenia szkolenia.
Partner FRIS® – organizacja, która ma podpisaną umowę partnerską, dzięki której otrzymuje licencję na oferowanie oraz sprzedaż produktów i usług korzystających z Metodologii FRIS®. Usługi korzystające z FRIS® realizuje Certyfikowany Trener FRIS® powiązany z danym Partnerem.
Kwestionariusz FRIS® – kwestionariusz diagnostyczny mający na celu określenie Stylu Myślenia i Działania FRIS®.
Raport indywidualny FRIS® – dokument zawierający interpretację wyników badania Kwestionariuszem FRIS®, przekazywany Osobie Badanej przez Trenera FRIS®.
Analiza indywidualna FRIS® – dokument zawierający szczegółowe wyniki pomiaru kwestionariuszem FRIS®.
Metodologia FRIS® – know-how przekazywany Certyfikowanemu Trenerowi FRIS® w ramach Certyfikacji FRIS®
Model FRIS® – element metodologii FRIS® będący podstawą procesu diagnostyki Stylu Myślenia i Działania FRIS®.
Narzędzia FRIS®, Akcesoria FRIS®, Akcesoria FRIS® online – pomocnicze materiały szkoleniowe i edukacyjne przekazywane w ramach procesu certyfikacyjnego FRIS® oraz inne materiały fizyczne lub elektroniczne udostępniane bezpłatnie lub możliwe do nabycia od Zespołu FRIS®, przeznaczone wyłącznie do użytku Certyfikowanego Trenera FRIS® w obszarze działań opartych na FRIS® (m.in. Karty FRIS®, Proces FRIS® oraz inne).
Klient – osoba fizyczna, korzystająca z usług Certyfikowanego Trenera FRIS®.
Osoba Badana – Klient, który wykonuje badanie Kwestionariuszem FRIS®.
Sponsor – osoba lub organizacja, która opłaca badanie Kwestionariuszem FRIS® lub inną usługę Trenera FRIS®, jednocześnie nie musi być Klientem.
Rada Etyki – zespół doświadczonych Trenerów FRIS® powoływanych na roczną kadencję i wybieranych w głosowaniu przez społeczność Trenerów FRIS®, której główne role to: wdrażanie i rozwijanie Kodeksu, doradzanie Trenerom FRIS® oraz opiniowanie zgłoszeń związanych z niniejszym Kodeksem Etycznym.
Zespół FRIS® – właściciel marki FRIS®, firma i osoby pracujące w firmie FRIS® Style myślenia Anna Samborska-Owczarek.
Informacja zwrotna po badaniu FRIS® – informacje przekazywane Osobie Badanej przez Trenera FRIS®, dotyczące interpretacji wyników badania FRIS®. Może być przekazywana podczas spotkania osobistego, spotkania online, rozmowy telefonicznej lub innej, uzgodnionej z Osobą Badaną, formy kontaktu. Może przyjąć postać: konsultacji indywidualnych, zespołowych, warsztatów, szkolenia, sesji coachingowych, sesji mentoringowych, doradczych i innych, zgodnie z kompetencjami i doświadczeniem Trenera FRIS®.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Filar - Postawa i rozwój Trenera FRIS®

Trener FRIS® dąży do zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kompetencji oraz jest otwarty na informację zwrotną. Dba o swój wizerunek prezentowany bezpośrednio oraz za pomocą mediów i publikacji. Jest świadomy odpowiedzialności za własny rozwój oraz konieczność dbania o swój dobrostan.

Trener FRIS®:

1. Jest świadomy, że jego stan psychofizyczny może w istotny sposób wpływać na wykonywane przez niego usługi i bierze to pod uwagę podczas podejmowania działań zawodowych. Dba o higienę pracy zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami.
2. Uznaje Certyfikację FRIS® jako punkt wyjścia do dalszego pogłębiania i poszerzania wiedzy o FRIS®. Jest na bieżąco z ofertą edukacyjną, materiałami, informacjami i korespondencją otrzymywaną od Zespołu FRIS®. Dba o to, żeby aktualizować swoją wiedzę na temat narzędzia FRIS® i jego zastosowań.
3. Jest świadomy zakresu swojej wiedzy i kompetencji, rozumie własne ograniczenia z tym związane, dlatego uczciwie korzysta ze swoich umiejętności. W sytuacjach budzących wątpliwości konsultuje je z osobami o właściwej specjalizacji, np. z innymi Trenerami FRIS®, superwizorem, mentorem, Zespołem FRIS®.
4. Dąży do zapewnienia najwyższego poziomu wykonywanej pracy poprzez swój stały rozwój, doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji, korzystając z dostępnych dla siebie metod typu: superwizja, interwizja, e-learning, mentoring, szkolenia, literatura, autocoaching itp.
5. Posiada aktualną wiedzę na temat możliwości i ograniczeń FRIS® jako narzędzia diagnostyczno-rozwojowego, w szczególności – rozumie i potrafi wyjaśnić, jak działają narzędzia psychometryczne, w jaki sposób się je tworzy i waliduje.

II. Filar - Praca z Osobą Badaną

Trener FRIS® odnosi się z szacunkiem do Osoby Badanej, jej potrzeb, emocji i wartości. Gwarantuje bezpieczeństwo i poufność zarówno wyników jak i całego procesu kontaktu z Osobą Badaną. Jest świadomy swojej odpowiedzialności za rzetelność informacji i sposób ich przekazania dostosowany do Osoby Badanej.

Trener FRIS®:

1. Traktuje FRIS® jako narzędzie, które ma wspomóc budowanie samoświadomości i rozwój Osoby Badanej. Przeciwdziała niewłaściwemu wykorzystywaniu badania FRIS® i jego wyników.
2. Przeprowadza badanie FRIS® wyłącznie osobom, dla których jest ono przeznaczone – tj. dla osób pełnoletnich bez ograniczeń (stałych lub przejściowych) w sferze poznawczej lub intelektualnej, których stan psychofizyczny umożliwia właściwe wykonanie badania (na podstawie wiedzy dostępnej dla Trenera przed wykonaniem badania). Osoby te muszą być narodowości polskiej lub też być osobami dwukulturowymi biegle posługującymi się językiem polskim. Wątpliwości w tym zakresie Trener konsultuje z Zespołem FRIS®.
3. Jest świadomy, że przystąpienie do badania FRIS® jest dobrowolne i wymaga osobistej zgody Osoby Badanej. W przypadku ewentualnych wątpliwości i obaw konsultuje je i rozważa mając na względzie indywidualną sytuację Osoby Badanej, w tym dostarcza wiedzę, która pozwoli jej zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i motywację. W przypadkach, w których przypuszcza, że sytuacja Osoby Badanej lub jej wątpliwości mogą utrudniać właściwą diagnozę Stylu Myślenia/Działania FRIS®, proponuje odroczenie lub rezygnację z wykonania badania.
4. Odpowiada za proces zaproszenia Osoby Badanej do badania kwestionariuszowego, informuje o jego przebiegu, wymaganiach technicznych oraz etapach dalszej pracy. W przypadku utrudnionego kontaktu z Osobą Badaną dokłada wszelkich starań, aby wymagany pakiet informacji został jej przekazany w sposób należyty i w odpowiednim czasie.
5. Rzetelnie informuje Osobę Badaną o swoim przygotowaniu i wykształceniu do pełnienia roli, w której wobec niej występuje. Angażuje się w zadania, które są zgodne z jego kwalifikacjami i kompetencjami. W przypadku wystąpienia sytuacji, która przekracza jego kompetencje proponuje Osobie Badanej kontakt z innym profesjonalistą, nawet jeśli taka sytuacja pojawiła się w trakcie realizacji usługi.
6. Traktuje przekazanie informacji zwrotnej Osobie Badanej jako istotną i nieodłączną część badania. Ustala z Osobą Badaną formę kontaktu (spotkanie osobiste lub zdalne) i rodzaj usługi zawierającej informację zwrotną (coaching, doradztwo, mentoring, szkolenie itp.), uwzględniając swoje kompetencje i kwalifikacje oraz potrzeby, cele i możliwości Osoby Badanej.
7. Uzgadnia z Osobą Badaną zakres wzajemnych oddziaływań (kontrakt), który zawiera cel i zasady współpracy oraz przestrzega jego założeń.
8. Zapewnia poufność na zasadach, które są klarowne, doprecyzowane, znane wszystkim stronom zaangażowanym w proces i zgodne z obowiązującym prawem. W szczególności zapewnia Osobę Badaną, że to ona jest dysponentem swojego wyniku FRIS® i bez jej zgody nikt, poza Trenerem, nie będzie miał dostępu do informacji o wyniku badania FRIS® i do jej Raportu indywidualnego FRIS®.
9. Dba o to, by miejsce przeprowadzenia sesji informacji zwrotnej było komfortowe dla Osoby Badanej, szczególnie pod względem zachowania prywatności i możliwości prowadzenia swobodnej rozmowy. W miarę swoich możliwości uwzględnia indywidualne potrzeby Osoby Badanej, szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami.
10. W przypadku spotkań online z odpowiednim wyprzedzeniem dostarcza Osobie Badanej informacje o wymaganiach technicznych oraz zapewnia wsparcie techniczne z zakresie potrzebnym do realizacji usługi.
11. Nie uczestniczy osobiście podczas wypełniania Kwestionariusza FRIS® przez Osobę Badaną i nie ingeruje w proces jego wypełniania. Wyjątkiem są sytuacje, w których bezpośrednia obecność Trenera jest niezbędna, aby badanie mogło zostać prawidłowo przeprowadzone.
12. Podczas przeprowadzania informacji zwrotnej podchodzi do Osoby Badanej z uważnością i empatią, aktywnie słucha, zwraca uwagę na sposób wypowiedzi oraz bierze pod uwagę wrażliwość Osoby Badanej i jej sytuację.
13. Uznaje wynik badania FRIS® uzyskany na podstawie badania Kwestionariuszem FRIS® jako podstawę do rozpoczęcia pracy z Osobą Badaną, nawet jeżeli w jego opinii Osoba Badana powinna otrzymać inny wynik (np. ze względu na bliską relację lub wiedzę o Osobie Badanej). Trener nie sugeruje, że jego przypuszczenia na temat własnego Stylu Myślenia lub Stylu Myślenia innych osób mogą zastąpić badanie Kwestionariuszem FRIS®.
14. Dostarcza Osobie Badanej obiektywnej wiedzy na temat FRIS®. W przypadku diagnostycznie niejednoznacznych wyników dokonuje wraz z Osobą Badaną weryfikacji Stylu Myślenia/Działania FRIS® pomagając rozpoznać swoje preferencje poznawcze w oparciu o Model FRIS®, bez jednoznacznej sugestii, który z alternatywnych stylów jest właściwy. Trener akceptuje sytuację, w której Osoba Badana potrzebuje dodatkowego czasu, aby móc ustosunkować się do swojego wyniku badania FRIS®.
15. Nie diagnozuje Stylu Myślenia/Działania FRIS® narzędziami własnymi lub podmiotów trzecich.
16. Nie wprowadza równoważności między Stylem Myślenia/Działania FRIS® wynikającym z autodiagnozy przeprowadzonej przy pomocy Akcesoriów FRIS® i innych metod ćwiczeniowych a rzeczywistym wynikiem badania FRIS®. Nie oczekuje od Osoby Badanej, że wynik jej ćwiczeń autodiagnostycznych będzie zgodny z wynikiem badania FRIS®.
17. Korzystając w trakcie przekazywania informacji zwrotnej z Akcesoriów FRIS® robi to w sposób dopasowany do potrzeb i celów Osoby Badanej (np. wydrukowany raport, Karty lub inne Akcesoria FRIS®). Dba o wysoką jakość materiałów i wydruków, z których korzysta podczas pracy, a w przypadku spotkań zdalnych wykorzystuje Akcesoria FRIS® online zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami licencyjnymi.
18. Korzystając z przykładów ze swojego doświadczenia i własnych obserwacji podczas omawiania Modelu FRIS®, informuje Osobę Badaną, że w danej chwili posiłkuje się własnym doświadczeniem (a nie wiedzą zdobytą podczas Certyfikacji FRIS®, z materiałów FRIS® lub przekazywaną w inny sposób w ramach edukacji Trenerów FRIS®). Zapobiega sytuacjom, w których Osoba Badana zinterpretuje dowód anegdotyczny jako oficjalną definicję danego Stylu Myślenia/Działania FRIS®, co mogłoby prowadzić do wartościowania lub stereotypizacji.
19. Udostępnia wynik badania lub/i wyniki w Raporcie zespołowym FRIS® innym osobom, w tym również Sponsorowi lub innym Trenerom FRIS® tylko i wyłącznie w przypadku, gdy otrzymał jednoznaczną zgodę Osoby Badanej. Aby przekazać informację zwrotną jednocześnie więcej niż jednej Osobie Badanej (grupowa/zespołowa sesja informacji zwrotnej, szkolenie, warsztat) upewnia się, że otrzymał od każdego uczestnika jednoznaczną zgodę na ujawnianie jego wyników w obecności innych osób.
20. Kończąc konsultację dokłada starań, aby spotkanie było kompletne z punktu widzenia Trenera i Osoby Badanej oraz upewnia się, że zostały spełnione warunki kontraktu.

III. Filar - Współpraca z Klientem i Sponsorem

Trener FRIS® kieruje się uczciwością biznesową, a jego priorytetem jest wysoka jakość usług i profesjonalizm. Przejawia otwartość na pomysły i potrzeby Klienta, jednocześnie zachowując postawę asertywną z poszanowaniem granic obu stron. Jest świadomy swojej odpowiedzialności za należytą realizację działań ustalonych z Klientem.

Trener FRIS®:

1. Przed podjęciem współpracy, jasno określa jej zasady oraz zakres odpowiedzialności stron. Akceptuje wyłącznie takie warunki współpracy, które są zgodne z zapisami niniejszego Kodeksu, wspierają jego niezależność w kwestii stosowania i interpretowania wyników.
2. Rzetelnie informuje Klienta/Sponsora o warunkach korzystania z badania FRIS® – jego możliwościach, korzyściach oraz ograniczeniach. Szczególny nacisk kładzie na poinformowanie Klienta o zasadach etycznych.
3. Stosuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności wymaganiami RODO.
4. Podczas kontraktowania badań kwestionariuszowych w jawny sposób informuje Klienta/Sponsora o zasadach poufności wyników badania – w szczególności o tym, że Osoba Badana jest jedynym dysponentem swojego wyniku oraz Raportu indywidualnego FRIS® i ona podejmuje decyzję o uwzględnieniu swoich danych w Raporcie zespołowym FRIS®.
5. Rozumie, że sytuacja osobista lub zawodowa Osoby Badanej może wskazywać na potrzebę odroczenia wykonania badania i w takiej sytuacji wyjaśnia Klientowi/Sponsorowi, że taka decyzja jest korzystna dla procesu i nie wynika to z winy Osoby Badanej.
6. W sytuacji, gdy jego wiedza i umiejętności nie pozwalają na efektywną współpracę z Klientem/Sponsorem, informuje o tym Klienta/Sponsora przed przystąpieniem do dalszej pracy, a ewentualne zaistniałe pomyłki i uchybienia niezwłocznie naprawia.
7. W przypadku wykorzystywania FRIS® razem z innym narzędziem diagnostycznym, podczas jednej usługi rozwojowej, rzetelnie informuje, z którego narzędzia w danej chwili korzysta. Nie tłumaczy jednego narzędzia za pomocą modelu innego narzędzia. Korzysta z połączeń interpretacyjnych FRIS® z innymi narzędziami lub teoriami, jeżeli taka wzajemna interpretacja została zbadana i ustalona przez Zespół FRIS®.
8. Prawidłowo korzysta z terminologii Modelu FRIS®, bez zmieniania i wprowadzania własnych określeń. Unika etykietowania, generalizacji oraz stereotypów na temat Stylów Myślenia i Działania FRIS®. Dba o to, aby Klient/Sponsor i inne osoby zaangażowane w przeprowadzany przez niego proces rozwojowy również prawidłowo i bez wartościowania korzystały z terminologii.
9. Traktuje informację zwrotną od Klienta/Sponsora jako istotny element procesu pracy oraz źródło wniosków odnośnie dalszych działań. Szanuje odczucia i wiedzę Klienta/Sponsora, dążąc do zrozumienia przyczyn jego wątpliwości.

IV. Filar - Współistnienie na rynku Trenerów FRIS®

Trener FRIS® buduje relacje z innymi Trenerami w oparciu o wzajemny szacunek do ich osiągnięć, doświadczenia, kompetencji i różnorodności specjalizacji. Przestrzega zasad koleżeńskiej współpracy oraz prowadzi uczciwe działania (fair play) wobec innych trenerów na rynku. Jest świadomy swojej odpowiedzialności za społeczność i wizerunek Trenerów FRIS®.

Trener FRIS®:

1. Postępuje etycznie w stosunku do innych Trenerów FRIS® i działa fair play w działaniach konkurencyjnych. W przypadku nieporozumień i konfliktów zachowuje postawę szacunku oraz dąży do konstruktywnego rozwiązania sporu. Unika działań, które godzą w wizerunek innych Trenerów FRIS®.
2. Ma prawo proponować, jak i odmawiać współpracy innym Trenerom FRIS®, kierując się określonymi przez siebie priorytetami, przy zachowaniu wzajemnego szacunku. W przypadku kontraktowania lub korzystania z usług innego Trenera FRIS® jawnie informuje go o tym, że sam również jest Trenerem FRIS®. Akceptuje odmowę wykonania usługi rozwojowej przez innego Trenera FRIS®, która może wynikać m.in. z chęci chronienia know-how. Samodzielnie decyduje w jakim stopniu dzieli się swoim doświadczeniem i efektami pracy z FRIS®.
3. Nie pozyskuje informacji objętych tajemnicą handlową od Trenerów FRIS® dotyczących oferty, świadczonych usług lub współpracy z Klientami/Sponsorami. Jeżeli otrzymał takie informacje od innego Trenera FRIS®, zachowuje ich poufność.
4. Zachowuje poufność informacji przeznaczonych wyłącznie dla Trenerów FRIS® – nie ujawnia ich osobom trzecim, spoza grona Trenerów FRIS®.
5. Kierując się postawą szacunku i wsparcia udziela konstruktywnej informacji zwrotnej Trenerowi FRIS®, u którego zauważył naruszenia Kodeksu Trenera FRIS® w stosunku do innych Trenerów FRIS®, Klientów, Sponsorów, Osób Badanych lub marki FRIS®. W przypadku rażących naruszeń lub postawy unikającej dialogu zgłasza taką sytuację do Rady Etyki.
6. Podczas konsultacji czy superwizji z innym Trenerem FRIS®, powołując się na wyniki konkretnego badania FRIS®, usuwa z udostępnianych materiałów wszystko, co mogłoby się przyczynić do identyfikacji Osoby Badanej (chyba, że otrzyma od niej jednoznaczną zgodę na ujawnienie wyników).
7. Korzystając z materiałów, ćwiczeń, narzędzi stworzonych przez innego Trenera FRIS®, robi to wyłącznie za jego zgodą i na warunkach przez niego określonych.

V. Filar - Dbanie o markę FRIS®

Trener FRIS® w sposób rzetelny prezentuje markę FRIS®, współtworzy oraz dba o wizerunek marki. Nie angażuje się w działania mogące zaszkodzić marce FRIS®. Jest świadomy swojej odpowiedzialności za przestrzeganie ustalonych zasad w zakresie warunków udzielonych licencji, poufności oraz ochrony praw autorskich.

Trener FRIS®:

1. Udziela aktualnych i rzetelnych informacji o narzędziu i marce FRIS®.
2. Szanuje i przestrzega praw autorskich i tajemnicy handlowej wynikającej ze współpracy z Zespołem FRIS®.
3. Przeciwdziała wykonywaniu usług FRIS® przez osoby niebędące Certyfikowanymi Trenerami FRIS® oraz oferowaniu ich przez podmioty niebędące Partnerami FRIS® zgłaszając takie sytuacje do Zespołu FRIS®. Informuje Zespół FRIS® o zauważonych naruszeniach praw autorskich dotyczących materiałów, kwestionariusza i metodologii FRIS®.
4. Zabezpiecza licencjonowane materiały szkoleniowe, edukacyjne, akcesoria FRIS® (drukowane oraz elektroniczne) przed nieuprawnionym dostępem osób niebędących Trenerami FRIS®.
5. Posługuje się akcesoriami FRIS® wyłącznie do działań, w których wykorzystuje Model FRIS® lub elementy metodologii FRIS®, z wykluczeniem działań opartych na innych teoriach i narzędziach psychometrycznych .
6. Oznacza metodologię FRIS® w materiałach informacyjnych, szkoleniowych lub pokrewnych, w szczególności poprzez umieszczenie na nich sformułowania: „Opracowano z wykorzystaniem metodologii FRIS® (www.fris.pl)”, wykorzystuje logo Certyfikowanego Trenera FRIS® i materiały promocyjne zgodnie z ustalonymi zasadami i ich przeznaczeniem. Nie usuwa logotypów i oznaczeń marki FRIS® z otrzymanych materiałów.
7. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad współpracy biznesowej z FRIS® bazuje na postanowieniach umowy partnerskiej lub konsultacji z Partnerem FRIS®, którego reprezentuje. W przypadku braku stosownych zapisów zgłasza wątpliwość do Zespołu FRIS®.
8. Firmuje swoim nazwiskiem wyłącznie publikacje lub prace, w których brał udział, nie przedstawia swojego wkładu w prace związane z FRIS® w sposób niezgodny z rzeczywistym.
9. Oferując i przeprowadzając usługi oparte na metodologii FRIS® konstruuje materiały ofertowe oraz program w taki sposób, aby Klient był świadomy, że nie uzyskuje uprawnień Certyfikowanego Trenera FRIS®, m.in. w obszarze posługiwania się Kwestionariuszem, Raportami oraz Akcesoriami FRIS®.
10. Reprezentuje Zespół FRIS® wyłącznie w sytuacji, w której został do tego oficjalnie upoważniony. Bez formalnej zgody ze strony Zespołu FRIS® nie tworzy/współtworzy publikacji książkowych opisujących metodologię FRIS® oraz nie prowadzi/publikuje badań naukowych opartych na metodologii FRIS®.
11. Diagnozuje wynik FRIS® wyłącznie Kwestionariuszem FRIS®. Nie tworzy w tym celu własnych wersji narzędzi kwestionariuszowych, testów, quizów i psychozabaw, ani nie adaptuje do tego celu innych narzędzi. W sytuacji niejednoznacznych wyników, korzysta z Narzędzi FRIS®, materiałów pomocniczych przygotowanych przez FRIS® oraz pogłębionej pracy z Osobą Badaną.
12. Dba o zachowanie poufności struktury i pytań Kwestionariusza FRIS® oraz nie dokonuje jego tłumaczeń na inne języki.
13. Przedstawiając metodologię FRIS® nie dokonuje zmian w nazewnictwie lub interpretacji Modelu FRIS®.
14. Profesjonalnie i rzetelnie odnosi FRIS® do innych narzędzi badawczych i psychometrycznych.
X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Ostatni dzień zapisów na szkolenia!
Jutro startuje Festiwal Stylów Myślenia, udział = 40 zł
Odkryj Style Myślenia FRIS®
Co i po co badamy?
Zamów badanie FRIS
Szkolenie certyfikacyjne FRIS
Trenerzy FRIS® grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Zapisy na nowe szkolenia w 2019 r. są otwarte
Startujemy JUTRO - w PIĄTEK!
Ponad 40% szkoleń ma już wyprzedane miejsca!
Trenerzy FRIS® wciąż grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Dzisiaj ostatni dzień zapisów!
bilety tylko 50 zł • małe grupy • interaktywne warsztaty
Konsultacje i warsztaty FRIS® online
już od 50 zł • tylko na aukcjach 29. Finału WOŚP
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Zapisy na nowe edycje w 2021 r. są otwarte!
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Jesień 2021 - zapisy są już otwarte!
bilety w cenie 50 zł • wciąż mamy wolne miejsca!
Warsztaty FRIS® ONLINE już w sobotę!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
ponad 30 aukcji z różnymi trenerami • licytacje nawet od 1 zł
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2022 - zapisy są już otwarte!
Menu