Kodeks Trenerek i Trenerów FRIS®

FRISKodeks Trenerek i Trenerów FRIS®

Definicje

Kodeks Trenerek i Trenerów FRIS®, Kodeks – niniejszy dokument.
(Certyfikowana) Trenerka FRIS®, (Certyfikowany) Trener FRIS® – osoba fizyczna, która ukończyła proces certyfikacji FRIS® (Szkolenie certyfikacyjne FRIS® lub Kurs certyfikacyjny FRIS®), zdała pozytywnie egzamin weryfikujący uzyskaną wiedzę i posiada certyfikat wystawiony przez Zespół FRIS®.
Partner FRIS® – organizacja, która ma podpisaną umowę partnerską, dzięki której otrzymuje licencję na oferowanie oraz sprzedaż produktów i usług wykorzystujących elementy Metodologii FRIS®. Usługi takie mogą realizować wyłącznie Trenerki i Trenerzy FRIS®, które/którzy współpracują z danym Partnerem.
Kwestionariusz FRIS® – kwestionariusz diagnostyczny mający na celu określenie Stylu Myślenia i Działania FRIS®.
Raport indywidualny FRIS® – dokument zawierający interpretację wyników badania Kwestionariuszem FRIS®, przekazywany Osobie Badanej przez Trenerkę/Trenera FRIS®.
Analiza indywidualna FRIS® – dokument zawierający szczegółowe wyniki pomiaru kwestionariuszem FRIS®.
Metodologia FRIS® – know-how przekazywany Trenerkom i Trenerom FRIS® w ramach Certyfikacji FRIS®
Model FRIS® – element Metodologii FRIS® będący podstawą procesu diagnostyki Stylu Myślenia i Działania FRIS®.
Narzędzia FRIS®, Akcesoria FRIS®, Akcesoria FRIS® online – pomocnicze materiały szkoleniowe i edukacyjne przekazywane w ramach procesu certyfikacyjnego FRIS® oraz inne materiały fizyczne lub elektroniczne udostępniane bezpłatnie lub możliwe do nabycia od Zespołu FRIS®, przeznaczone wyłącznie do użytku Trenerek i Trenerów FRIS® w obszarze działań korzystających z FRIS® (m.in. Karty FRIS®, Proces FRIS® oraz inne).
Klient – osoba fizyczna, korzystająca z usług Trenerki/Trenera FRIS®.
Osoba Badana – Klient, który wykonuje badanie Kwestionariuszem FRIS®.
Sponsor – osoba lub organizacja, która opłaca badanie Kwestionariuszem FRIS® lub inną usługę realizowaną przez Trenerkę/Trenera FRIS®, jednocześnie nie musi być Klientem.
Rada Etyki – zespół doświadczonych Trenerek i Trenerów FRIS® powoływanych na roczną kadencję i wybieranych w głosowaniu przez Społeczność trenerską FRIS®, której główne role to: wdrażanie i rozwijanie Kodeksu, doradzanie Trenerkom i Trenerom FRIS® oraz opiniowanie zgłoszeń związanych z Kodeksem. W przypadku niedostępności Rady Etyki, jej zadania i odpowiedzialności przejmuje Zespół FRIS®.
Zespół FRIS® – właściciel marki FRIS®, firma i osoby pracujące w firmie FRIS® Style myślenia Anna Samborska-Owczarek.
Informacja zwrotna po badaniu FRIS® – informacje przekazywane Osobie Badanej przez Trenerkę/Trenera FRIS®, dotyczące interpretacji wyników badania FRIS®. Może być przekazywana podczas spotkania osobistego, spotkania online, rozmowy telefonicznej lub innej, uzgodnionej z Osobą Badaną, formy kontaktu. Może przyjąć postać: konsultacji indywidualnych/zespołowych, warsztatów, szkoleń, sesji coachingowych, sesji mentoringowych, działań doradczych i innych, zgodnie z potrzebami Osoby Badanej oraz kompetencjami i doświadczeniem Trenerki/Trenera FRIS®.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Filar – Postawa i rozwój Trenerki/Trenera FRIS®

Trenerka/Trener FRIS® dąży do zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kompetencji oraz jest otwarta na informację zwrotną. Dba o swój wizerunek prezentowany bezpośrednio oraz za pomocą mediów i publikacji. Ma świadomość odpowiedzialności za własny rozwój oraz konieczność dbania o swój dobrostan.

Trenerka/Trener FRIS®:

1. Ma świadomość, że własny stan psychofizyczny może w istotny sposób wpływać na wykonywane przez siebie usługi i bierze to pod uwagę podczas podejmowania działań zawodowych. Dba o higienę pracy zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami.
2. Uznaje Certyfikację FRIS® jako punkt wyjścia do dalszego pogłębiania i poszerzania wiedzy o FRIS®. Jest na bieżąco z ofertą edukacyjną, materiałami, informacjami i korespondencją otrzymywaną od Zespołu FRIS®. Dba o to, żeby aktualizować swoją wiedzę na temat narzędzia FRIS® i jego zastosowań.
3. Ma świadomość zakresu swojej wiedzy i kompetencji, rozumie własne ograniczenia z tym związane, dlatego uczciwie korzysta ze swoich umiejętności. W sytuacjach budzących wątpliwości konsultuje je z osobami o właściwej specjalizacji, np. specjalizującymi się w superwizji, mentoringu, z innymi Trenerkami i Trenerami FRIS®, Zespołem FRIS®.
4. Dąży do zapewnienia najwyższego poziomu wykonywanej pracy poprzez swój stały rozwój, doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji, korzystając z dostępnych dla siebie metod typu: superwizja, interwizja, e-learning, mentoring, szkolenia, literatura, autocoaching itp.
5. Posiada aktualną wiedzę na temat możliwości i ograniczeń FRIS® jako narzędzia diagnostyczno-rozwojowego, w szczególności – rozumie i potrafi wyjaśnić, jak działają narzędzia psychometryczne, w jaki sposób się je tworzy i waliduje.

II. Filar – Praca z Osobą Badaną

Trenerka/Trener FRIS® odnosi się z szacunkiem do Osoby Badanej, jej potrzeb, emocji i wartości. Gwarantuje bezpieczeństwo i poufność zarówno wyników, jak i całego procesu kontaktu z Osobą Badaną. Ma świadomość swojej odpowiedzialności za rzetelność informacji i sposób ich przekazania dostosowany do Osoby Badanej.

Trenerka/Trener FRIS®:

1. Traktuje FRIS® jako narzędzie, które ma wspomóc budowanie samoświadomości i rozwój Osoby Badanej. Przeciwdziała niewłaściwemu wykorzystywaniu badania FRIS® i jego wyników.
2. Przeprowadza badanie FRIS® wyłącznie osobom, dla których jest ono przeznaczone – tj. dla osób pełnoletnich, bez ograniczeń (stałych lub przejściowych) w sferze poznawczej lub intelektualnej, których stan psychofizyczny umożliwia właściwe wykonanie badania (na podstawie wiedzy dostępnej dla Trenerki/Trenera przed wykonaniem badania). Osoby te muszą być narodowości polskiej lub też być osobami dwukulturowymi biegle posługującymi się językiem polskim. Wątpliwości w tym zakresie Trenerka/Trener konsultuje z Zespołem FRIS®.
3. Ma świadomość, że przystąpienie do badania FRIS® jest dobrowolne i wymaga osobistej zgody Osoby Badanej. W przypadku ewentualnych wątpliwości i obaw konsultuje je i rozważa mając na względzie indywidualną sytuację Osoby Badanej, w tym dostarcza wiedzę, która pozwoli jej zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i motywację. W przypadkach, w których przypuszcza, że sytuacja Osoby Badanej lub jej wątpliwości mogą utrudniać właściwą diagnozę Stylu Myślenia/Działania FRIS®, proponuje odroczenie lub rezygnację z wykonania badania.
4. Odpowiada za proces zaproszenia Osoby Badanej do badania kwestionariuszowego, informuje o jego przebiegu, wymaganiach technicznych oraz etapach dalszej pracy. W przypadku utrudnionego kontaktu z Osobą Badaną dokłada wszelkich starań, aby wymagany pakiet informacji został jej przekazany w sposób należyty i w odpowiednim czasie.
5. Rzetelnie informuje Osobę Badaną o swoim wykształceniu i przygotowaniu do pełnienia roli, w której wobec niej występuje. Angażuje się w zadania, które są zgodne z własnymi kwalifikacjami i kompetencjami. W przypadku wystąpienia sytuacji, która przekracza posiadane kompetencje, proponuje Osobie Badanej kontakt z inną profesjonalistką lub profesjonalistą, nawet jeśli taka sytuacja pojawiła się w trakcie realizacji usługi.
6. Traktuje przekazanie informacji zwrotnej Osobie Badanej jako istotną i nieodłączną część badania. Ustala z Osobą Badaną formę kontaktu (spotkanie osobiste lub zdalne) i rodzaj usługi zawierającej informację zwrotną (coaching, doradztwo, mentoring, szkolenie itp.), uwzględniając swoje kompetencje i kwalifikacje oraz potrzeby, cele i możliwości Osoby Badanej.
7. Uzgadnia z Osobą Badaną zakres wzajemnych oddziaływań (kontrakt), który zawiera cel i zasady współpracy oraz przestrzega jego założeń.
8. Zapewnia poufność na zasadach, które są klarowne, doprecyzowane, znane wszystkim stronom zaangażowanym w proces i zgodne z obowiązującym prawem. W szczególności zapewnia Osobę Badaną, że to ona jest dysponentem swojego wyniku FRIS® i bez jej zgody nikt, poza Trenerką/Trenerem, nie będzie miał dostępu do informacji o wyniku badania FRIS® i do jej Raportu indywidualnego FRIS®.
9. Dba o to, by miejsce przeprowadzenia sesji informacji zwrotnej było komfortowe dla Osoby Badanej, szczególnie pod względem zachowania prywatności i możliwości prowadzenia swobodnej rozmowy. W miarę swoich możliwości uwzględnia indywidualne potrzeby Osoby Badanej, szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami.
10. W przypadku spotkań online z odpowiednim wyprzedzeniem dostarcza Osobie Badanej informacje o wymaganiach technicznych oraz zapewnia wsparcie techniczne w zakresie potrzebnym do realizacji usługi.
11. Nie uczestniczy osobiście w wypełnianiu Kwestionariusza FRIS® przez Osobę Badaną i nie ingeruje w proces jego wypełniania. Wyjątkiem są sytuacje, w których bezpośrednia obecność Trenerki/Trenera jest niezbędna, aby badanie mogło zostać prawidłowo przeprowadzone.
12. Podczas przeprowadzania Informacji zwrotnej po badaniu FRIS® podchodzi do Osoby Badanej z uważnością i empatią, aktywnie słucha, zwraca uwagę na sposób wypowiedzi oraz bierze pod uwagę wrażliwość Osoby Badanej i jej sytuację.
13. Uznaje wynik badania FRIS® uzyskany na podstawie badania Kwestionariuszem FRIS® jako podstawę do rozpoczęcia pracy z Osobą Badaną, nawet jeżeli w jego opinii Osoba Badana powinna otrzymać inny wynik (np. ze względu na bliską relację lub wiedzę o Osobie Badanej). Trenerka/Trener nie sugeruje, że własne przypuszczenia na temat swojego Stylu Myślenia lub Stylu Myślenia innych osób mogą zastąpić badanie Kwestionariuszem FRIS®.
14. Dostarcza Osobie Badanej obiektywnej wiedzy na temat FRIS®. W przypadku diagnostycznie niejednoznacznych wyników przeprowadza z Osobą Badaną weryfikację Stylu Myślenia/Działania FRIS® pomagając rozpoznać preferencje poznawcze w oparciu o Model FRIS®, bez jednoznacznej sugestii, który z alternatywnych stylów jest właściwy. Trenerka/Trener akceptuje sytuację, w której Osoba Badana potrzebuje dodatkowego czasu, aby móc ustosunkować się do swojego wyniku badania FRIS®.
15. Nie diagnozuje Stylu Myślenia/Działania FRIS® narzędziami własnymi lub podmiotów trzecich.
16. Nie wprowadza równoważności między Stylem Myślenia/Działania FRIS® wynikającym z autodiagnozy przeprowadzonej przy pomocy Akcesoriów FRIS® i innych metod ćwiczeniowych a rzeczywistym wynikiem badania FRIS®. Nie oczekuje od Osoby Badanej, że wynik jej ćwiczeń autodiagnostycznych będzie zgodny z wynikiem badania FRIS®.
17. W trakcie przekazywania Informacji zwrotnej po badaniu FRIS®, korzystając Akcesoriów FRIS® robi to w sposób dopasowany do potrzeb i celów Osoby Badanej (np. wydrukowany raport, karty lub inne Akcesoria FRIS®). Dba o wysoką jakość materiałów i wydruków, z których korzysta podczas pracy. Na spotkaniach zdalnych wykorzystuje Akcesoria FRIS® online zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzega warunków licencyjnych.
18. Korzystając z przykładów ze swojego doświadczenia i własnych obserwacji podczas omawiania Modelu FRIS®, informuje Osobę Badaną, że w danej chwili posiłkuje się własnym doświadczeniem (a nie wiedzą zdobytą podczas Certyfikacji FRIS®, z materiałów FRIS® lub przekazywaną w inny sposób w ramach edukacji Trenerek i Trenerów FRIS®). Zapobiega sytuacjom, w których Osoba Badana zinterpretuje dowód anegdotyczny jako oficjalną definicję danego Stylu Myślenia/Działania FRIS®, co mogłoby prowadzić do wartościowania lub stereotypizacji.
19. Udostępnia wynik badania lub/i wyniki w Raporcie zespołowym FRIS® innym osobom, w tym również Sponsorowi lub innym Trenerkom i Trenerom FRIS®, wyłącznie w przypadku, gdy posiada jednoznaczną zgodę Osoby Badanej. Aby przekazać informację zwrotną jednocześnie więcej niż jednej Osobie Badanej (grupowa/zespołowa sesja informacji zwrotnej, szkolenie, warsztat itp.) upewnia się, że każda uczestnicząca w tym procesie Osoba Badana wyraziła jednoznaczną zgodę na ujawnienie swojej diagnozy FRIS® w obecności pozostałych osób.
20. Uznaje Raport indywidualny FRIS® za dokument przygotowany dla Osoby Badanej, a Analizę indywidualną FRIS® za dokument przygotowany dla Trenerki lub Trenera FRIS®. Udostępnia Osobie Badanej Analizę indywidualną FRIS® wyłącznie po jej wcześniejszym omówieniu podczas udzielania Informacji zwrotnej po badaniu FRIS®.
21. Kończąc konsultację dokłada starań, aby spotkanie było kompletne z punktu widzenia swojego i Osoby Badanej oraz upewnia się, że zostały spełnione warunki kontraktu.

III. Filar – Współpraca z Klientem i Sponsorem

Trenerka/Trener FRIS® kieruje się uczciwością biznesową, a jej priorytetem jest wysoka jakość usług i profesjonalizm. Przejawia otwartość na pomysły i potrzeby Klienta, jednocześnie zachowując postawę asertywną z poszanowaniem granic obu stron. Ma świadomość swojej odpowiedzialności za należytą realizację działań ustalonych z Klientem.

Trenerka/Trener FRIS®:

1. Przed podjęciem współpracy, jasno określa jej zasady oraz zakres odpowiedzialności stron. Akceptuje wyłącznie takie warunki współpracy, które są zgodne z zapisami Kodeksu i wspierają niezależność Trenerki/Trenera w kwestii stosowania i interpretowania wyników.
2. Rzetelnie informuje Klienta/Sponsora o warunkach korzystania z badania FRIS® – jego możliwościach, korzyściach oraz ograniczeniach. Szczególny nacisk kładzie na poinformowanie Klienta o zasadach etycznych opisanych w Kodeksie.
3. Przestrzega norm prawnych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie obowiązującymi przepisami, w szczególności wymaganiami RODO.
4. Podczas kontraktowania badań kwestionariuszowych w jawny sposób informuje Klienta/Sponsora o zasadach poufności wyników badania – w szczególności o tym, że Osoba Badana jest jedynym dysponentem swojego wyniku oraz Raportu indywidualnego FRIS® i ona podejmuje decyzję o jego przekazaniu lub uwzględnieniu w Raporcie zespołowym FRIS®.
5. Ma świadomość, że sytuacja osobista lub zawodowa Osoby Badanej może wskazywać na potrzebę odroczenia wykonania badania. Gdy nastąpi taka sytuacja wyjaśnia Klientowi/Sponsorowi, że taka decyzja jest korzystna dla procesu i nie wynika z winy Osoby Badanej.
6. W sytuacji, gdy wiedza i umiejętności Trenerki/Trenera nie pozwalają na efektywną współpracę z Klientem/Sponsorem, informuje o tym Klienta/Sponsora przed przystąpieniem do dalszej pracy, a ewentualne zaistniałe pomyłki i uchybienia niezwłocznie naprawia.
7. W przypadku wykorzystywania FRIS® razem z innym narzędziem diagnostycznym podczas jednej usługi rozwojowej, rzetelnie informuje, z którego narzędzia w danej chwili korzysta. Nie tłumaczy jednego narzędzia za pomocą modelu innego narzędzia. Korzysta z połączeń interpretacyjnych FRIS® z innymi narzędziami lub teoriami wyłącznie jeżeli taka wzajemna interpretacja została zbadana i udostępniona przez Zespół FRIS®.
8. Prawidłowo korzysta z terminologii Modelu FRIS®, bez zmieniania i wprowadzania własnych określeń. Unika etykietowania, generalizacji oraz stereotypów na temat Stylów Myślenia i Działania FRIS®. Dba o to, aby Klient/Sponsor i inne osoby zaangażowane w przeprowadzany przez niego proces rozwojowy również prawidłowo i bez wartościowania korzystały z terminologii.
9. Traktuje informację zwrotną od Klienta/Sponsora jako istotny element procesu pracy oraz źródło wniosków odnośnie dalszych działań. Szanuje odczucia i wiedzę Klienta/Sponsora, dążąc do zrozumienia przyczyn jego wątpliwości.

IV. Filar – Współistnienie na rynku Trenerek i Trenerów FRIS®

Trenerka/Trener FRIS® buduje relacje z innymi Trenerkami i Trenerami w oparciu o wzajemny szacunek do ich osiągnięć, doświadczeń, kompetencji i różnorodności specjalizacji. Przestrzega zasad koleżeńskiej współpracy oraz prowadzi uczciwe działania (fair play) wobec innych Trenerek i Trenerów na rynku. Ma świadomość swojej odpowiedzialności za społeczność i wizerunek Trenerek i Trenerów FRIS®.

Trenerka/Trener FRIS®:

1. Postępuje etycznie w stosunku do innych Trenerek i Trenerów FRIS® i działa fair play w działaniach konkurencyjnych. W przypadku nieporozumień i konfliktów zachowuje postawę szacunku oraz dąży do konstruktywnego rozwiązania sporu. Unika działań, które godzą w wizerunek innych Trenerek i Trenerów FRIS®.
2. Ma prawo proponować, jak i odmawiać współpracy innym Trenerkom i Trenerom FRIS®, kierując się określonymi przez siebie priorytetami, przy zachowaniu wzajemnego szacunku. W przypadku kontraktowania lub korzystania z usług innej Trenerki/Trenera FRIS® jawnie informuje o tym, że również jest Trenerką/Trenerem FRIS®. Akceptuje odmowę wykonania usługi rozwojowej przez inną Trenerkę/Trenera FRIS®, która może wynikać m.in. z chęci chronienia know-how. Samodzielnie decyduje, w jakim stopniu dzieli się swoim doświadczeniem i efektami pracy z Trenerkami/Trenerami FRIS®.
3. Nie pozyskuje informacji objętych tajemnicą handlową od Trenerek i Trenerów FRIS® dotyczących oferty, świadczonych usług lub współpracy z Klientami/Sponsorami. Jeżeli otrzymuje takie informacje od innej Trenerki/Trenera FRIS®, zachowuje ich poufność.
4. Zachowuje poufność informacji przeznaczonych wyłącznie dla Trenerek i Trenerów FRIS® – nie ujawnia ich osobom trzecim, spoza grona Trenerek i Trenerów FRIS®.
5. Kierując się postawą szacunku i wsparcia udziela konstruktywnej informacji zwrotnej Trenerce/Trenerowi FRIS®, u którego zauważa naruszenia Kodeksu w stosunku do innych Trenerek lub Trenerów FRIS®, Klientów, Sponsorów, Osób Badanych lub marki FRIS®. W przypadku rażących naruszeń lub postawy unikającej dialogu zgłasza taką sytuację do Rady Etyki.
6. Podczas konsultacji czy superwizji z inną Trenerką/Trenerem FRIS®, powołując się na wyniki konkretnego badania FRIS®, usuwa z udostępnianych materiałów wszystko, co mogłoby się przyczynić do identyfikacji Osoby Badanej (chyba że otrzyma od niej jednoznaczną zgodę na ujawnienie tożsamości).
7. Korzystając z materiałów, ćwiczeń, narzędzi stworzonych przez inną Trenerkę/Trenera FRIS®, robi to wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez autorkę/autora.

V. Filar – Dbanie o markę FRIS®

Trenerka/Trener FRIS® w sposób rzetelny prezentuje markę FRIS®, współtworzy oraz dba o wizerunek marki. Nie angażuje się w działania mogące zaszkodzić marce FRIS®. Ma świadomość swojej odpowiedzialności za przestrzeganie ustalonych zasad w zakresie warunków udzielonych licencji, poufności oraz ochrony praw autorskich.

Trenerka/Trener FRIS®:

1. Udziela aktualnych i rzetelnych informacji o narzędziu i marce FRIS®.
2. Szanuje zasady Kodeksu, przestrzega praw autorskich należących do Zespołu FRIS® i zachowuje poufność tajemnic handlowych Zespołu FRIS®.
3. Przeciwdziała wykonywaniu usług korzystających z FRIS® przez osoby niebędące Trenerkami lub Trenerami FRIS® oraz oferowaniu ich przez podmioty niebędące Partnerami FRIS®, zgłaszając takie sytuacje do Zespołu FRIS®. Informuje Zespół FRIS® o zauważonych naruszeniach praw autorskich dotyczących materiałów, kwestionariusza i Metodologii FRIS®.
4. Zabezpiecza licencjonowane materiały szkoleniowe, edukacyjne – Narzędzia FRIS® i Akcesoria FRIS® (drukowane oraz elektroniczne) przed nieuprawnionym dostępem osób niebędących Trenerkami / Trenerami FRIS®.
5. Posługuje się Akcesoriami FRIS® wyłącznie do działań, w których wykorzystuje Model FRIS® lub inne elementy Metodologii FRIS®. Nie łączy ich z działaniami rozwojowymi opartymi na innych teoriach i narzędziach psychometrycznych.
6. Oznacza Metodologię FRIS® w materiałach informacyjnych, szkoleniowych lub pokrewnych, w szczególności poprzez umieszczenie na nich sformułowania: „Opracowano z wykorzystaniem Metodologii FRIS® (www.fris.pl)”, wykorzystuje logo Certyfikowanej Trenerki FRIS® / Certyfikowanego Trenera FRIS® i materiały promocyjne zgodnie z ustalonymi zasadami i ich przeznaczeniem. Nie usuwa logotypów i oznaczeń marki FRIS® z otrzymanych materiałów.
7. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad współpracy biznesowej z FRIS® bazuje na postanowieniach umowy partnerskiej lub konsultacji z Partnerem FRIS®, którego reprezentuje. W przypadku braku stosownych zapisów zgłasza swoją wątpliwość do Zespołu FRIS®.
8. Firmuje swoim nazwiskiem wyłącznie publikacje lub prace, w których brał udział, nie przedstawia swojego wkładu w prace związane z FRIS® w sposób niezgodny z rzeczywistym.
9. Oferując i przeprowadzając usługi oparte na Metodologii FRIS® konstruuje materiały ofertowe oraz program w taki sposób, aby Klient był świadomy, że nie uzyskuje uprawnień Trenerki/Trenera FRIS®, m.in. w obszarze posługiwania się Kwestionariuszem, Raportami oraz Akcesoriami FRIS®.
10. Reprezentuje Zespół FRIS® wyłącznie w sytuacji, w której został do tego oficjalnie upoważniony. Bez formalnej zgody ze strony Zespołu FRIS® nie tworzy/współtworzy publikacji książkowych opisujących Metodologię FRIS® oraz nie prowadzi i nie publikuje badań naukowych opartych na Metodologii FRIS®.
11. Diagnozuje wynik FRIS® wyłącznie Kwestionariuszem FRIS®. Nie tworzy w tym celu własnych wersji narzędzi kwestionariuszowych, testów, quizów i psychozabaw, ani nie adaptuje do tego celu innych narzędzi. W sytuacji niejednoznacznych wyników, korzysta z Narzędzi FRIS®, materiałów pomocniczych przygotowanych przez Zespół FRIS® oraz pogłębionej pracy z Osobą Badaną.
12. Dba o zachowanie poufności struktury i pytań Kwestionariusza FRIS® oraz nie dokonuje jego tłumaczeń na inne języki.
13. Przedstawiając Metodologię FRIS® nie dokonuje zmian w nazewnictwie lub interpretacji Modelu FRIS®.
14. Profesjonalnie i rzetelnie odnosi FRIS® do innych narzędzi badawczych i psychometrycznych.
X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Ostatni dzień zapisów na szkolenia!
Jutro startuje Festiwal Stylów Myślenia, udział = 40 zł
Odkryj Style Myślenia FRIS®
Co i po co badamy?
Zamów badanie FRIS
Szkolenie certyfikacyjne FRIS
Trenerzy FRIS® grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Zapisy na nowe szkolenia w 2019 r. są otwarte
Startujemy JUTRO - w PIĄTEK!
Ponad 40% szkoleń ma już wyprzedane miejsca!
Trenerzy FRIS® wciąż grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Dzisiaj ostatni dzień zapisów!
bilety tylko 50 zł • małe grupy • interaktywne warsztaty
Konsultacje i warsztaty FRIS® online
już od 50 zł • tylko na aukcjach 29. Finału WOŚP
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Zapisy na nowe edycje w 2021 r. są otwarte!
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Jesień 2021 - zapisy są już otwarte!
bilety w cenie 50 zł • wciąż mamy wolne miejsca!
Warsztaty FRIS® ONLINE już w sobotę!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
ponad 30 aukcji z różnymi trenerami • licytacje nawet od 1 zł
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2022 - zapisy są już otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2023 - zapisy otwarte!
Menu