Regulamin

FRISRegulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 – Pojęcia
1. Regulamin – niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344 zezm.), określający w szczególności rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia tych usług.
2. Usługodawca – FRIS Style Myślenia Anna Samborska-Owczarek z siedzibą w Szczecinie 71-324, al. Wojska Polskiego 150/1, zarejestrowana w CEIDG, NIP: 8512650604, REGON: 361177782, kontaktowy adres email: info@fris.pl.
3. Użytkownik – przedsiębiorca lub konsument korzystający z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Usługodawcę.
4. Serwis – system stron WWW i aplikacji internetowych, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, udostępnionych pod domeną www.fris.pl i wybranymi subdomenami.
5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. świadczenia realizowane bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości transmitowane za pomocą sieci Internet.
§2 – Postanowienia ogólne
1. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług. Treść regulaminu jest dostępna nieodpłatnie na stronie www.fris.pl.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, w tym szczególnie o charakterze bezprawnym, obraźliwym, obrażających osoby trzecie czy nawołujące do nienawiści, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu lub systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do świadczenia Usług. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Usługodawca może zablokować dostęp do tych danych.
3. Zakazane jest wysyłanie Usługodawcy niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy prowadzenie marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.), a także wykorzystywanie usług świadczonych przez Usługodawcę do przekazywania niezamówionych informacji handlowych czy też prowadzenia marketingu bezpośredniego.
4. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
§3 – Rodzaje i zakres Usług
1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu obejmują w szczególności:
a) umożliwienie przeglądania i przeszukiwania zawartości Serwisu oraz udostępnianie do pobrania plików informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
b) umożliwienie umieszczania komentarzy do treści publikowanych w Serwisie,
c) udostępnianie formularzy kontaktowych i ofertowych, służących do przesyłania zapytań do Usługodawcy bezpośrednio ze stron Serwisu,
d) udostępnianie formularzy zgłoszeniowych, służących do zgłaszania swojego udziału w usługach, wydarzeniach i inicjatywach organizowanych lub wspieranych przez Usługodawcę lub do bezpiecznego przesyłania informacji istotnych dla współpracy z Usługodawcą,
e) udostępnianie formularzy ankietowych, służących do zbierania informacji zwrotnej o produktach, usługach, inicjatywach i innych tematach istotnych dla Usługodawcy,
f) udostępnianie kwestionariusza diagnostycznego FRIS – chronionego prawem autorskim kwestionariusza, którego celem jest diagnoza Stylu FRIS,
g) udostępnianie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i marketingowych – usługa, która umożliwia pobranie materiałów wspierających pracę trenerską i rozwojową Certyfikowanych Trenerów FRIS współpracujących z Usługodawcą,
h) szkolenia i kursy online – działania edukacyjne prowadzone przez Usługodawcę w części lub w całości w formie online,
i) newsletter – usługa wysyłki wiadomości email zawierających treści edukacyjne, informacyjne oraz handlowe na adres podany przez Użytkownika,
j) powiadomienia push – usługa wysyłania powiadomień na przeglądarkę, za pomocą której Użytkownik włączył usługę powiadomień push,
2. Ze względu na specyfikę świadczonych Usług, dostęp do nich może być publiczny (jak np. ust. 1 pkt a. lub ograniczony wyłącznie do określonych grup Użytkowników (jak np. ust. 1 pkt g. – tylko Certyfikowani Trenerzy FRIS).
3. Dla wybranych Usług wymienionych w ust. 1 oraz dla innych Usług, do których dostęp jest zapewniany poprzez usługi wymienione w ust. 1, mogą obowiązywać indywidualne umowy świadczenia usług drogą elektroniczną lub regulaminy oraz być wymagane dodatkowe zgody. O obowiązywaniu takich regulaminów czy warunków korzystania, Użytkownik zostanie poinformowany, w szczególności poprzez informacje zawarte na właściwej dla danej Usługi stronie internetowej. W takiej sytuacji postanowienia indywidualnych regulaminów, umów lub warunków korzystania mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
§4 – Zawieranie i rozwiązywanie umowy
1. Większość Usług opisanych w §3 ust. 1 jest świadczonych bezpłatne. Jeżeli bezpłatne świadczenie polega na przekazywaniu i odbieraniu treści za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się z wykorzystaniem sieci Internet, wówczas umowa zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli przystąpienia do odbioru świadczenia, rozumianego jako akcji potwierdzającej skorzystanie z tej Usługi (np. dla przeglądania zawartości Serwisu jest to otwarcie strony WWW, dla formularzy jest to wypełnienie formularza i jego zatwierdzenie, itp.).
2. Usługi wymagające płatności dysponują indywidualnym regulaminem, który opisuje zasady i warunki zawarcia umowy, ceny, sposoby płatności, dodatkowe zasady korzystania z Usługi oraz warunki ich realizowania.
3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. W przypadku Usługi opisanej w §3 ust. 1 a., umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa. W przypadku pozostałych Usług należy skontaktować się z Usługodawcą wysyłając email na adres info@fris.pl. Skutki zakończenia korzystania z Usługi określają indywidualne regulaminy świadczenia tych Usług oraz przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi.
§5 – Wymagania techniczne
1. Wymaganiami technicznymi, warunkującymi prawidłowe działanie Serwisu i korzystanie przez Użytkownika z Usług są:
a) posiadanie urządzenia elektronicznego (w szczególności komputera, tabletu lub smartfona) z dostępem do sieci Internet,
b) korzystanie z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych:
• Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej,
• Edge 14 lub wyższej,
• Firefox w wersji 49 lub wyższej,
• Chrome w wersji 49 lub wyższej,
• Safari w wersji 9.1 lub wyższej,
• Opera w wersji 42 lub wyższej,
• iOS Safari w wersji 10.1 lub wyższej,
• Android Browser w wersji 4.4 lub wyższej;
c) włączenie w przeglądarce internetowej protokołu bezpiecznej transmisji danych HTTPS, obsługi Java Script i Cookies,
d) w przypadku wybranych usług wymogiem może być również posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług.
§6 – Dostępność i bezpieczeństwo Usług
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych związanych ze świadczeniem Usług, mogących powodować utrudnienia lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Usług.
2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
§7 – Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika wad w Usłudze, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres info@fris.pl e-maila zawierającego przyczynę złożenia reklamacji, zakres żądania oraz aktualne dane kontaktowe Użytkownika.
2. Reklamacja może być złożona w terminie do jednego miesiąca od dnia wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, pod rygorem utraty prawa Użytkownika do reklamacji.
3. Jako dzień wpływu reklamacji rozumie się dzień wpływu do Usługodawcy pisma spełniającego wymogi określone w ust. 1, tj. dzień wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Usługodawca mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci odpowiadając na e-mail wskazany przez reklamującego. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
§8 – Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z wybranych Usług.
2. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące zakresu przetwarzania oraz uprawnień przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, a także zasady korzystania z plików cookies są opisane w Polityce Prywatności: www.fris.pl/polityka.
3. Jeżeli doszłoby do korzystania z Usług w sposób sprzeczny z prawem, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
§9 – Własność intelektualna i prawa autorskie
1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa majątkowe do znaku graficznego FRIS® oraz znaku FRIS®, które są zastrzeżonymi przez Usługodawcę towarowymi znakami objętymi prawem ochronnym przez Urząd Patentowy RP na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie całej Unii Europejskiej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.
3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
4. Nie licząc praw, które zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi na podstawie Regulaminu oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Użytkownikowi nie są przyznawane żadne inne prawa, niezależnie od ich rodzaju, w szczególności do nazwy firmy i praw własności użytkowej czy intelektualnej, a Usługodawca nie jest zobowiązany do przyznawania Użytkownikowi takich praw.
§10 – Postanowienia końcowe
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami umów zawartych pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu publikując go na stronie Serwisu i powiadomi o zmianie Użytkowników za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez nich adres e-mail. Użytkownik ma prawo do wycofania się z korzystania Usług w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu, przesyłanego przez Usługodawcę z wyprzedzeniem minimum 7 dni kalendarzowych.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 227 ze zm.), a także innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.
X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Ostatni dzień zapisów na szkolenia!
Jutro startuje Festiwal Stylów Myślenia, udział = 40 zł
Odkryj Style Myślenia FRIS®
Co i po co badamy?
Zamów badanie FRIS
Szkolenie certyfikacyjne FRIS
Trenerzy FRIS® grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Zapisy na nowe szkolenia w 2019 r. są otwarte
Startujemy JUTRO - w PIĄTEK!
Ponad 40% szkoleń ma już wyprzedane miejsca!
Trenerzy FRIS® wciąż grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Dzisiaj ostatni dzień zapisów!
bilety tylko 50 zł • małe grupy • interaktywne warsztaty
Konsultacje i warsztaty FRIS® online
już od 50 zł • tylko na aukcjach 29. Finału WOŚP
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Zapisy na nowe edycje w 2021 r. są otwarte!
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Jesień 2021 - zapisy są już otwarte!
bilety w cenie 50 zł • wciąż mamy wolne miejsca!
Warsztaty FRIS® ONLINE już w sobotę!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
ponad 30 aukcji z różnymi trenerami • licytacje nawet od 1 zł
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2022 - zapisy są już otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2023 - zapisy otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2024 - zapisy otwarte!
Menu