Polityka prywatności

FRISPolityka prywatności

Korzystając z usług FRIS®, przekazujecie nam Wasze dane osobowe i inne informacje niezbędne do prawidłowego i rzetelnego wykonania naszych zobowiązań. Zależy nam abyście posiadali pełną wiedzę i świadomość dotyczącą wszelkich danych jakie zbieramy, w jakim celu je wykorzystujemy i w jaki sposób chronimy.

Wierzymy, iż pełna przejrzystość informacji w tym zakresie przyczynia się do podniesienia zaufania do FRIS® i z tego powodu zachęcamy do dokładnego zapoznania się z informacji umieszczonymi w niniejszym dokumencie.

Naszymi priorytetami są:
1. Faktyczne bezpieczeństwo,
2. Rzetelna informacja,
3. Intuicyjna transparentność,
4. Skuteczne działanie,

… czyli w skrócie FRIS®.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Opisane poniżej przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO.
2. FRIS Style Myślenia Anna Samborska-Owczarek, z siedzibą przy ul. Aleja Wojska Polskiego 150/1, 71-324 Szczecin, NIP 8512650604, REGON 361177782 zwana dalej „FRIS®”:

 • jest administratorem danych osobowych,
 • jest Usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.)
 • i ustala niniejszą Politykę prywatności dalej „Politykę”, która odnosi się do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych jaki i danych teleinformatycznych. Znajduje zastosowanie w ramach wszelkich usług lub stron internetowych FRIS®, w szczególności usług online w domenie fris.pl
3. Korzystanie z usług FRIS® oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki.
4. FRIS®, aby móc realizować usługi, w zależności od ich typu (w tym badanie kwestionariuszem, newsletter, zgłoszenie na szkolenie, umowa partnerska), może przetwarzać wybrane z następujących danych osobowych Użytkowników:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • dane teleadresowe
 • numery identyfikacyjne,
 • adresy oraz dane bilingowe lub korespondencyjne,
 • adresy e-mail,
 • informacje o udzielonych zgodach na przetwarzanie danych.

W wybranych przypadkach uzasadnionych celem przetwarzania FRIS® może zbierać również inne informacje istotne dla świadczenia wysokiej jakości usług, podnoszenia standardów bezpieczeństwa, rozwoju usług lub prowadzenia badań statystycznych i naukowych (np. płeć, branża, preferencje, zainteresowania i inne).

5. FRIS® przetwarza dane teleinformatyczne związane z korzystaniem ze stron internetowych i usług FRIS® świadczonych drogą elektroniczną, są nimi głównie:

 • informacje o korzystaniu ze strony czy usługi,
 • czas korzystania,
 • adres IP,
 • logi systemowe w szczególności dostępu do zasobów,
 • typ przeglądarki i systemu operacyjnego.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

6. Dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu i w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów,
 • w celu prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do przeprowadzania diagnostyki Kwestionariuszem FRIS® i przygotowania raportów FRIS®,
 • w celu rozwoju i zarządzaniu relacjami z klientami,
 • w celach naukowych, statystycznych, analitycznych, rachunkowych, informacyjnych i marketingowych – w szczególności informowania o zmianach w zakresie świadczenia usług oraz przesyłania informacji handlowych o nowych usługach, towarach lub inicjatywach,
 • a także w celu wykonania ciążących na FRIS® obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im.
7. Dane osobowe są zawsze przetwarzane na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, w tym m.in. zgody wyrażonej przez Użytkownika. W przypadku rejestracji za pomocą formularza, wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja zasad niniejszej polityki.
8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym najczęściej jest czas świadczenia usługi w oparciu o zawartą umowę, regulamin usługi lub zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych (np. newsletter – przez cały okres subskrypcji wiadomości marketingowych). Po zakończeniu tego okresu dane zostaną usunięte lub zanonimizowane z możliwością wykorzystania do celów statystycznych i badawczych.
9. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przetwarzane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
10. Aby zapewnić profesjonalny charakter oraz wysoką jakości usług, a także odpowiednie środki i narzędzia przy przetwarzaniu danych osobowych FRIS® korzysta z pomocy stron trzecich (np. formularz na www – firma hostingowa, kwestionariusz badawczy – system ankietowy, wysyłka wiadomości email – system newsletter, rachunkowość – system fakturujący i biuro księgowe, wsparcie techniczne – system ticketujący i baza wiedzy, itp.). Warunki współpracy oraz ochrony danych osobowych przez te podmioty są uregulowane odpowiednimi umowami lub porozumieniami dotyczącymi powierzenia danych osobowych. Dokładamy staranności i dbamy o to aby dawali on gwarancje należytej ochrony danych osobowych.
11. Podmioty trzecie wspomniane w punkcie powyżej mają siedziby głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nieliczni nasi dostawcy, w szczególności ze względu na charakter oferowany usług, mogą przetwarzać dane poza terytorium EOG, stąd dbamy o to, aby dawali oni gwarancje odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, wynikające w szczególności z decyzji stwierdzających Komisji (UE), zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) czy też prawnie wiążących i egzekwowanych instrumentów między organami lub podmiotami publicznymi. (np. Google LLC)
12. Przetwarzanie w celach marketingowych może odbywać się z wykorzystaniem zautomatyzowanego procesu profilowania, który pozwoli monitorować na stronach FRIS® zainteresowanie oraz aktywność Użytkowników otrzymujących korespondencję od FRIS®. Przetwarzanie to polega na zapisywaniu historii aktywności i powiązaniu danego Użytkownika z grupami zainteresowań wybranymi produktami, usługami lub wydarzeniami, a rezultatem będzie lepsze dopasowanie komunikacji marketingowej do zainteresowań Użytkownika. Użytkownik ma prawo do odmowy zautomatyzowanego profilowania.

Jakie uprawnienia i zobowiązania mają Użytkownicy?

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu Użytkownikowi na mocy RODO przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Użytkownik, którego dane dotyczą jest zobowiązany do podania danych osobowych, a w przypadku niepodania danych FRIS® może odmówić świadczenia usług.
15. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
16. Polityka prywatności może być przedmiotem zmian, ze względu chociażby na konieczność aktualizacji czy uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych lub prawnych. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności jednak nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Jak dbamy o bezpieczeństwo i poufność informacji?

17. Przetwarzamy dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
18. We FRIS® dokładamy wszelkich starań aby chronić dane Użytkowników niezależnie od ich przeznaczenia czy sposobów przetwarzania, a w szczególności:

 • stosujemy wewnętrzne procedury mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych, m.in. w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym dotyczących fizycznych i informatycznych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem,
 • sprawdzamy zgodność wewnętrznych procedury z zasadami niniejszej Polityki,
 • sprawdzamy zgodność zasad niniejszej Polityki z obowiązującym prawem,
 • stosujemy szyfrowanie SSL,
 • kontrolujemy bieżące funkcjonowanie oraz zapewnia rozwój i aktualizację zasobów teleinformatycznych.
19. Odpowiedzi udzielone na dwubiegunowe pytania diagnostyczne w Kwestionariuszu FRIS® znane są wyłącznie FRIS® – nie przekazujemy ich osobom trzecim. Nie uzyska dostępu do nich ani Trener otrzymujący raport z diagnozą, ani pracodawca, współpracownik, czy członek rodziny uczestnika badania.

Jaka jest polityka plików „cookies”?

20. Podczas korzystania z stron internetowych oraz usług online FRIS® zbieramy od odwiedzających i Użytkowników różnego typu informacje, w szczególności korzystamy z plików „cookies”. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, wysyłane przez stronę internetową lub usługę online, przyjmowane przez przeglądarkę i przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 • dopasowanie zawartości stron internetowych i usług online FRIS® do preferencji Użytkownika oraz poniesienia komfortu i optymalizacji korzystania z zasobów online, w szczególności pliki te rozpoznają urządzenie Użytkownika, a także typ przeglądarki i pozwalają wyświetlić odpowiednią stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
 • zbierania statystyk i tworzenia analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych i usług online, co z kolei umożliwia rozwój stron i ich zawartości oraz lepsze dopasowywanie korespondencji za pomocą newslettera,
 • utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik po zalogowaniu nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
21. Użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić preferencje dotyczące przechowywania plików cookies – wyłączyć lub usunąć je poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych oraz usług online.
22. Przeglądarki internetowe służące do przeglądania stron internetowych często domyślnie pozwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies umieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą pochodzić od i być wykorzystywane przez współpracujących z FRIS® partnerami. W takich przypadkach pliki cookies mogą być dodatkowo wykorzystywane w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na stronie internetowej, w tym efektywności działań marketingowo-promocyjnych,
 • zbieranie statystyk dotyczących korzystania z naszych serwisów online,
 • zapisywania do i obsługi funkcjonalności newslettera / mailingu,
 • integracja z portalami społecznościowymi,
 • integracja z systemami obsługi klienta i bazami wiedzy,
 • obsłużenie procesu wypełniania kwestionariuszy badawczych, generowania i wysyłania raportów FRIS®,
 • płatności internetowe.

Jak się z nami skontaktować?

23. Kontakt z FRIS® we wszelkich sprawach dotyczących obszarów poruszonych w Polityce prywatności prosimy kierować na adres privacy@fris.pl.
X
lub
Hej, chcesz lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter i otrzymuj:
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
lub
Zapisz się na FRISletter!
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań FRIS,
- porady i sztuczki jak wykorzystać FRIS w praktyce,
- plany rozwoju FRIS - pomysły, produkty i narzędzia,
- informacje o najnowszych warsztatach i szkoleniach.
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
FRISletter
nowości o FRIS na Twój email:
lub szybciej:
Co wysyłamy we FRISletter? - promocje na produkty i usługi FRIS
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- najnowsze warsztaty i szkolenia
- nowości we FRIS, pomysły i produkty
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zapisz się na FRISletter, aby otrzymywać od nas informacje o promocjach, szkoleniach oraz ważnych wydarzeniach we FRIS.
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
lub szybciej:
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Zobacz czym zasilamy nasz Newsletter:
- bezpłatnymi zaproszeniami do nowych badań
- promocjami na produkty i usługi
- poradami i sztuczkami jak stosować FRIS
- informacjami o najnowszych szkoleniach
- nowościami, pomysłami i planami rozwoju FRIS
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
zapisy na nowy sezon wystartowały!
lub szybciej:
Najświeższe informacje o FRIS
W newsletterze wysyłamy:
- bezpłatne zaproszenia do nowych projektów
- artykuły i wskazówki o FRIS
- najnowsze szkolenia i wydarzenia
- nowości, pomysły i nasze plany rozwoju
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
- bezpłatne zaproszenia do nowych badań
- promocje na produkty i usługi
- porady i sztuczki jak stosować FRIS
- informacje o najnowszych szkoleniach
- nowości, pomysły i plany rozwoju FRIS
Chciałbyś lepiej poznać FRIS?
Otrzymuj nowości, bezpłatne zaproszenia
do nowych projektów badawczych
oraz informacje o promocjach i szkoleniach!
Warsztaty FRIS® w całej Polsce
uczestnictwo w każdym tylko 30 zł / os.
Udział: tylko 30zł / os.
Zapisy trwają, liczba miejsc ograniczona.
Udział: tylko 30 zł / os.
Szkolenia w ponad 16 różnych miejscowościach.
Udział: tylko 30 zł / os.
53 szkolenia | 21 miast | start już JUTRO!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Promocja FIRST MINUTE: 25% taniej do końca lutego!
Bezpłatny raport z wynikami projektu
50 stron statystyk, analiz i wniosków dot. Stylów Myślenia
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Właśnie zwolniły się 2 ostatnie miejsca!
50+ warsztatów w 18 miastach
uczestnictwo w dowolnym: tylko 40 zł
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Ostatnie dni na rezerwację miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Zapisy na przedpremierowy dostęp otwarte!
75 szkoleń w całej Polsce - już od piątku
Ostatnie dni zapisów! Udział = 40 zł / os.
Festiwal szkoleń w całej Polsce
Bilety już w sprzedaży, tylko 40 zł / os.
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Szkolenia certyfikacyjne FRIS® w 2018
Pozostały ostatnie wolne miejsca!
Ostatni dzień zapisów na szkolenia!
Jutro startuje Festiwal Stylów Myślenia, udział = 40 zł
Odkryj Style Myślenia FRIS®
Co i po co badamy?
Zamów badanie FRIS
Szkolenie certyfikacyjne FRIS
Trenerzy FRIS® grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Szkolenia certyfikacyjne FRIS®
Zapisy na nowe szkolenia w 2019 r. są otwarte
Startujemy JUTRO - w PIĄTEK!
Ponad 40% szkoleń ma już wyprzedane miejsca!
Trenerzy FRIS® wciąż grają dla WOŚP!
Badanie z konsultacją w aukcjach z ceną wywoławczą od 100 zł ❤
Dzisiaj ostatni dzień zapisów!
bilety tylko 50 zł • małe grupy • interaktywne warsztaty
Konsultacje i warsztaty FRIS® online
już od 50 zł • tylko na aukcjach 29. Finału WOŚP
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Zapisy na nowe edycje w 2021 r. są otwarte!
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Jesień 2021 - zapisy są już otwarte!
bilety w cenie 50 zł • wciąż mamy wolne miejsca!
Warsztaty FRIS® ONLINE już w sobotę!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
ponad 30 aukcji z różnymi trenerami • licytacje nawet od 1 zł
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2022 - zapisy są już otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2023 - zapisy otwarte!
Wylicytuj Raport FRIS® z konsultacją
wygraj aukcję z Certyfikowaną Trenerką lub Trenerem
Kurs certyfikacyjny FRIS® ONLINE
Wiosna 2024 - zapisy otwarte!
Menu